تماس: 88365886-021
ورود

مزایای بیمه زندگی سپاس ایران

*حداقل سن بیمه شده برای شروع بیمه نامه 5 سال

حداکثر سن بیمه شده 65 سال تمام *

حداقل مدت تنظیم قرارداد بیمه نامه حداقل 5 سال *

حداکثر مدت تنظیم قراداد بیمه نامه 30 سال *

*معافیت از انجام آزمایش پزشکی جهت صدور بیمه نامه برای افراد تا 50 سالگی و سرمایه بیمه نامه تا پانصد میلیون ریال ( پنجاه میلیون تومان)

* حداقل سرمایه فوت سال اول بیمه نامه چهارصد میلیون ریال ( چهل میلیون تومان)
پرداخت حق بیمه فقط به صورت سالانه

*حداقل حق بیمه سالانه بیست میلیون ریال ( دو میلیون تومان )

*جبران تورم سالانه با افزایش حق بیمه و سرمایه بیمه نامه به صورت سالانه در طول مدت بیمه نامه حداکثر ضریب افزایش سالانه %20

حداکثر سرمایه فوت قابل پرداخت به مبلغ پنج میلیارد ریال ( پانصد میلیون تومان) *

پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه یک ( 1 ) برابر سرمایه فوت تا سن 70 سالگی *

*پوشش تکمیلی بیماری های خاص و پیوند اعضا حداکثر تا مبلغ دویست میلیون ریال

  ( بیست میلیون تومان ) تا سن 60 سالگی

*پوشش تکمیلی بیماری سرطان حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون ریال ( سی میلیون تومان ) تا سن 60 سالگی

*پوشش تکمیلی پرداخت هزینه اعمال جراحی به صورت سالانه ( مشروط به بستری در بیمارستان) به مبلغ 100،000،000 ریال  , 150،000،000 ریال,  250،000،000ریال

*پرداخت سود تضمین شده سالانه به میزان %16 برای مدت دوسال اول و %13 برای دو سال بعد بیمه نامه

*پرداخت %85 سود مشارکت از سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران با اندوخته های بیمه زندگی علاوه بر سود علی الحساب تضمینی

*پرداخت ارزش باز خریدی در پایان بیمه نامه به صورت یکجا یا مستمری ( بازنشستگی ) یا به صورت پرداخت بخشی از ارزش بازخریدی و مستمری

امکان بازخریدی کل یا بخشی از بیمه نامه بدون محدودیت زمانی *

*سرمایه بیمه شده به هر میزان معاف از پرداخت مالیات بوده و همچنین استفاده کنندگان بیمه نامه نیز از معافیت مالیات بر درآمد و ارث برخواردار خواهند بود

ویژگی های بیمه نامه زندگی سپاس ایران

*امکان پرداخت مبلغی به غیر از حق بیمه در شروع بیمه نامه به عنوان آورده اولیه جهت سرمایه گذاری و ارزش بازخریدی بیشتر در پایان دوره بیمه نامه

*امکان ادامه پوشش های اصلی بیمه نامه در صورت تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه از اندوخته ( ارزش بازخریدی ) بیمه نامه

*پوشش بستری شدن در بیمارستان بصورت سالانه و یک بار در هر سال و حداقل 100/000/000 ریال ( ده میلیون تومان)

*امکان گرفتن وام یک بار در هر سال تا %50 ارزش بازخریدی حداقل 200/000/000ریال(بیست میلیون تومان)

*پوشش حادثه زلزله ، آتش فشان و فعل و انفعالات هسته ای و هدایت موتور سیکلت

*پرداخت %25 سرمایه فوت و حداکثر به میزان ارزش بازخریدی بیمه شده در آخرین سال حیات به بیمه شده جهت کمک به هزینه های درمان

*پوشش های تکمیلی بیمه نامه به صورت رایگان در آخرین سال حیات

*پرداخت آسان اقساط بیمه نامه توسط پوز بیمه ایران یا پرداخت اینترنتی و حذف دفترچه اقساط و صرفه جویی در زمان

:جهت ثبت نام بیمه ایران از طریق فرم زیر اقدام نمایید

فرم پیشنهاد بیمه نامه زندگی سپاس ایران

مراحل خرید بیمه عمر به شرح زیر می باشد:

 1-پذیرفتن شرایط ثبت نام 

 2-ثبت دقیق اطلاعات بیمه گذار و بیمه شده در فرم ثبت نام

 3-انتخاب و تکمیل شرایط و پوشش های موجود در بیمه توسط بیمه گذار

 4-انتخاب و تکمیل مدت اعتبار بیمه و همچنین حق بیمه پرداختی

 5-تکمیل اطلاعات تماس