تماس: 88365886-021
ورود

بیمه حوادث انفرادی

 

بیمه حوادث یکی از انواع بیمه ایران است که در شاخه بیمه اشخاص قرار می گیرد. موضوع بیمه حوادث، سانحه و حادثه است که سبب فوت، نقص عضو و یا از کار افتادگی جزئی، دائمی و یا موقت، جراحت و صدمات بدنی و دیگر هزینه های پزشکی شود. خطر فوت و نقص عضو به عنوان یکی از اصلی ترین پوشش های بیمه حوادث منظور می شود و دیگر خطرات چون کارافتادگی ، بستری و هزینه های پزشکی را می توان به خطرات تبعی این بیمه نام برد.

 

بیمه حوادث به شکل پوشش خطرات ناشی از حادثه در تمامی ۲۴ ساعت شبانه روز و در هر مکان در طول مدت بیمه بوده و خطرات بخش های مختلفی چون خطرات شغلی و حرفه ای، خطرات ورزشی، مسافرت و … را شامل می شود.

 

خسارات تحت پوشش بیمه حوادث

 

بیمه حوادث می تواند در دو بخش خسارات را تحت پوشش قرار دهد

۱- پوشش اصلی

۲- پوشش اختیاری

 

پوشش اصلی شامل:

1-غرامت فوت و نقص عضو به علت حادثه

۲-غرامت روزانه بستری در بیمارستان

۳– غرامت روزانه عمومی جهت مشاغل آزاد

۴– هزینه های پزشکی به علت حادثه

 

پوشش های اختیاری شامل :

خطرات ناشی از زلزله و آتشفشان

 

 

انواع بیمه حوادث

 

بیمه حوادث می تواند به دو شکل انفرادی و گروهی صورت گیرد. بیمه انفرادی به بیمه اشخاص حوادث انفرادی و بیمه گروهی به انواع مختلفی چون، بیمه کارکنان دولت، بیمه دانش آموزی، بیمه دانشجویان، بیمه مهد کودک ها، بیمه سازمان ها، بیمه حوادث خانواده، بیمه گروهی کوتاه مدت و… اشاره کرد. بیمه حوادث گروهی جهت تعداد افراد بیش تر از ۱۰ نفر صادر می گردد و شرایط آن بر اساس نیاز های بیمه گذار تنظیم می گردد. در این نوع از بیمه، بیمه گذار می تواند افراد را در برابر حوادث تمام ساعت شبانه روز شغلی و غیر شغلی جهت یک سال بیمه نماید. مقدار نرخ این بیمه با توجه به نوع شغل افراد و طبقه شغلی افراد تعیین می شود.