تماس: 88365886-021
ورود

خدمات نمایندگی:

 

1-بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان(ساختمانی, عمرانی, خدماتی)

 دانلود فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

 

2-بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

دانلود فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

 

3- بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور ها

دانلود فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور ها

 

4-بیمه مسئولیت مدنی طرح های خاص و نوین بیمه ای

دانلود فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی طرح های خاص و نوین بیمه ای

 

5- بیمه مسئولیت مدنی استفاده کنندگان از پارکینگ/ نمایشگاه خودرو

دانلود فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی استفاده کنندگان از پارکینگ/ نمایشگاه خودرو

 

6-نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

دانلود فرم پیشنهاد نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

 

7-بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

دانلود فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

 

8- بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای رسمی دادگستری

دانلود فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای رسمی دادگستری

 

9-بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان

دانلود فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان

 

10-بیمه مسئولیت فنی مدیران رستوران ها

دانلود فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت فنی مدیران رستوران ها

 

11-بیمه مسئولیت فنی مدیران (مدیر/ هیئت مدیره)

دانلود فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت فنی مدیران (مدیر/ هیئت مدیره)