تماس: 88365886-021
ورود

خدمات نمایندگی بیمه مهندسی

 

1-بیمه تمام خطر پیمانکاران  (Contractors All Risks) 

دانلود فرم پیشنهاد بیمه تمام خطر پیمانکاران  (Contractors All Risks)

 

 2-بیمه تمام خطر نصب  (Erection All Risks) 

دانلود بیمه تمام خطر نصب فرم پیشنهاد  (Erection All Risks)

 

3-بیمه تمام خطر ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران  (Contractors’ Plant & Machinery)    

دانلود فرم پیشنهاد بیمه تمام خطر ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران  (Contractors’ Plant & Machinery)

 

4-بیمه شکست ماشین آلات   (Machinery Breakdown)

دانلود فرم پیشنهاد بیمه شکست ماشین آلات (Machinery Breakdown)

 

5-بیمه مهندسی عیوب اساسی و پنهان ساختمان (تضمین کیفیت ساختمان)

دانلود فرم پیشنهاد بیمه مهندسی عیوب اساسی و پنهان ساختمان (تضمین کیفیت ساختمان)

 

6-بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی  (Civil Engineering Completed Risks)

دانلود فرم پیشنهاد بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی  (Civil Engineering Completed Risks)